Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Pittrovy děti

V prvních dnech po osvobození byly urychleně evakuovány děti z terezínského ghetta kvůli epidemii tyfu. Zámecké budovy bylo nutno upravit a připravit na provoz ozdravoven, shánělo se vybavení, šatstvo, obuv a lékařské vybavení. S tím vším pomohla UNRRA (mezinárodní humanitární organizace pro pomoc zemím zpustošeným druhou světovou válkou) ale i  čeští podnikatelé a řada dobrovolníků. Děti  po zotavení doháněly vzdělání, které jim bylo za války odepřeno, pátralo se také po jejich příbuzných. Většina židovské mládeže hledala nový domov v Palestině či později v Izraeli. Přátelské styky se svojí původní vlastí udržují po celý život, jak je patrné z osudů několika z nich.

Od konce července 1945 začaly být do ozdravoven přijímány i děti z internačních táborů, ve kterých za strastiplných podmínek žilo německé obyvatelstvo určené k odsunu z Československa. Pro ubytování německých dětí sloužil převážně zámek v Kamenici. Nejdéle zde působily jako vychovatelky Marie Černíková a Dobroslava Štěpánková, děti je oslovovaly teta Mája a teta Dobruška. Tyto dvě hluboce věřící evangeličky našly cestu k německé mládeži, vychovávané do té doby v pocitu nadřazenosti a nenávisti. Odměnou jim byla láska a vděčnost, kterou jim jejich svěřenci prokazovali i po mnoha letech. Někteří z nich se spolu přátelsky stýkají i v současné době.

Fierzová Černíková Štěpánková
O. Fierzová ve společnosti M. Černíkové (vlevo) a D. Štěpánkové (vzadu).

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018