Vzdělávací portál Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové pro učitele a studenty

Na následujících stránkách naleznete podklady a dokumenty vhodné pro výuku žáků a studentů na základních a středních školách, které je možné využít v rámci badatelského přístupu ve výuce dějepisu. Materiály jsou tematicky rozděleny do čtyř období. Vybrané materiály se snaží přiblížit a zatraktivnit žákům a studentům historii „velkých dějin“ 20. století prostřednictvím životních osudů významného humanisty a pedagoga P. Pittra. Všechny materiály obsahují také metodické listy s návrhem možného využití v rámci výuky dějepisu.

Život a dílo Přemysla Pittra (1895 – 1976) a s ním spojené osudy lidí byly ovlivněny dějinnými zvraty, které přineslo 20. století. Pittra v mládí hluboce poznamenala smrt obou rodičů a hrůzná zkušenost z fronty první světové války, což ho přivedlo k rozhodnutí zasvětit celý svůj život pomoci druhým lidem – hlavně dětem. Za první republiky působil mezi chudými dětmi na pražském Žižkově. S pomocí přátel vybudoval Milíčův dům, zařízení pro mimoškolní činnost dětí. Kromě toho se angažoval v mírovém hnutí a publikoval v různých časopisech včetně jím vydávaného časopisu Sbratření.

Během druhé světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval „akci zámky“, díky které byly v ozdravovnách poblíž Prahy zachráněny stovky dětí - dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů, i dětí německých z českých internačních táborů. Mnohým dětem pomáhal najít jejich ztracené příbuzné. V roce 1951 byl Pitter nucen emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka, spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů.

Poslední roky života strávil ve Švýcarsku, kde založil Husův sbor Čechů a Slováků v Curychu; vydával časopis Hovory s pisateli.

Činnost Přemysla Pittra byla oceněna četnými vyznamenáními – obdržel oficiální uznání izraelské vlády, Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo, čestný doktorát teologie curyšské univerzity, medaili in memoriam od společnosti sudetoněmeckých evangelických křesťanů Johannes Mathesius Gesellschaft nebo in memoriam Řád T. G. Masaryka. Generální konference UNESCO zařadila 100. výročí narození významného českého pedagoga, pacifisty, křesťanského myslitele a humanisty Přemysla Pittra (1895 – 1976) mezi světová kulturní výročí roku 1995.

foto